Contact Us

Home > Contact Us

International Department, The Affiliated High School of SCNU

Aoxiao Building, Huafu, No.1 Zhongshan Ave. West, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China.

PRC : 510630

Tel : 86-20 3863 0695

Fax : 86-20 3863 0696

www.gdhfi.com

Principal: Daniel Zhu danielzhu@gdify.com
Academic Principal: 
Sheldon Smith sheldons@gdify.com

Head of College Counseling :  Jing JIN(Yuki)  yukijin@gdify.com

HR Department: gzhr@gdify.com

Admission office: admission@gdify.com 


Follow Us on Wechat
在线统计